Klikk her for å laste ned samtykkeerklæringen.

Vil du være med i et forskningsprosjekt?

Hvem går til behandling hos fysioterapeut, og hvordan går det med dem? Du kan enkelt delta i prosjektet ved å svare på noen spørsmål

Bakgrunn og hensikt med prosjektet
Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt som skal finne frem til gode metoder for å vurdere helseeffekter av behandling hos fysioterapeut i primærhelsetjenesten. I tillegg har prosjektet som mål å standardisere/bedre fysioterapeutens journalopptak.

Spørsmål som er tenkt undersøkt i prosjektet er for eksempel: Hva kjennetegner pasienter som går til behandling hos fysioterapeut, hva slags behandling får de, hvordan går det med dem gjennom behandlingsperioden og synes de at behandlingen har vært nyttig? Prosjektet er en delstudie i FYSIOPRIM som er et stort forskningsprogram om fysioterapi i primærhelsetjenesten ledet av Universitetet i Oslo. Programmet har fått forskningsmidler fra Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter og gjennomføres i samarbeid med fysioterapeuter i privat praksis, Diakonhjemmet sykehus, Oslo Universitetssykehus og NTNU.

Hva innebærer studien?
Studien innebærer at du blir bedt om å svare på spørreskjemaer ved oppstart og avslutning av behandlingen hos fysioterapeut. Dette gjør du elektronisk ved hjelp av et nettbrett, hvor skjemaene er lagt inn. Når skjemaene er ferdig utfylt vil informasjonen bli sendt automatisk og elektronisk til en sikker database. Resepsjonen eller fysioterapeuten har nettbrettet tilgjengelig og du fyller ut skjemaene i lokalet til klinikken.

Det benyttes standardiserte spørreskjemaer for ulike aspekter ved helse. I tillegg vil fysioterapeuten registrere hvilke behandlingsformer som benyttes og dere vil sammen nedtegne mål for behandling.

Mulige fordeler og ulemper
Utfyllingen av skjemaene medfører ikke noe ubehag og er ikke spesielt vanskelig, men vil ta noe ekstra tid. Du må regne med å bruke ca 25 minutter på dette i tillegg til behandlingen første og siste gangen du er hos fysioterapeuten.

Hva skjer med informasjonen om deg?
Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med studien. Alle opplysningene om deg vil bli behandlet uten navn, fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennbare opplysninger. En kode oppbevart i din journal hos fysioterapeuten benyttes til å knytte registreringer av behandlingene sammen med dine opplysninger. Personidentifiserbare opplysninger finnes kun i fysioterapeutens journal og er taushetsbelagt. Det vil ikke være mulig å identifisere deg i resultatene av studien når disse publiseres. Fysioterapeuten har mulighet til å bruke informasjon fra spørreskjemaene i journalen din og nyttiggjøre seg dette i behandlingen.

Frivillig deltakelse
Det er frivillig å delta i studien. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke til å delta i studien. Dette vil ikke få konsekvenser for din videre behandling. Dersom du ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen nedenfor og gir den til fysioterapeuten eller resepsjonisten. Om du nå sier ja til å delta, kan du senere trekke tilbake ditt samtykke uten at det påvirker din øvrige behandling hos fysioterapeuten. Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til studien, kan du kontakte Nina K. Vøllestad eller Line Blixt Haukland (se nedenfor).

Rett til innsyn og sletting av opplysninger om deg
Hvis du sier ja til å delta i studien, har du rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg. Du har videre rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene vi har registrert. Dersom du trekker deg fra studien, kan du kreve å få slettet innsamlede opplysninger, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner.

Informasjon om utfallet av studien
Resultater fra studien vil bli publisert i nasjonale og internasjonale vitenskapelige tidsskrifter som gruppedata, uten at den enkelte deltaker kan gjenkjennes. Vi forventer at prosjektet er ferdig i juni 2015. Etter at prosjektet er ferdig, vil alle data hos forskerne anonymiseres slik at de ikke lenger kan kobles til deg.

Prosjektet er tilrådd av personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD).

Om du har spørsmål i forbindelse med denne henvendelsen, eller ønsker å bli informert om resultatene fra undersøkelsen når de foreligger, kan du ta kontakt med oss på telefon eller pr. e-post.

Med vennlig hilsen

Nina K. Vøllestad, professor
Line Blixt Haukland, administrativ koordinator
Tlf 22845377 / 915 50 625
e-post: nina.vollestad@medisin.uio.no
e-post: l.b.haukland@medisin.uio.no

Avdeling for helsefag, Universitetet i Oslo

Samtykke til deltakelse i studien

Jeg har mottatt skriftlig informasjon og er villig til å delta i studien. Jeg gir tillatelse til at fysioterapeuten gir forskerne opplysninger om mål med behandlingen og hvilke behandlingstiltak jeg har fått

Signatur: _________________________ Dato: __________

Navn (trykte bokstaver): _________________________

Telefon: _________________________ Epostadresse: _________________________

Klikk her for å laste ned samtykkeerklæringen.